Święto Świetej Rodziny, Blisko Ciebie

31 grudnia 2017 r. Święto Świetej Rodziny: Jezusa, Maryi, Józefa

Blisko Ciebie


Ewangelia Łk 2, 22-40

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.


Rozważanie

Nazaret – miasto bliskości Jezusa. Dla nas chrześcijan Nazaret jest jednym z najświętszych miejsc, w którym Jezus spędził większość swojego życia.
Zatrzymajmy się na chwilę nad ostatnimi zdaniami dzisiejszej Ewangelii: „A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret”.
Trzydzieści lat życia w Nazarecie jest dla Jezusa pokornym i cichym procesem wzrastania w łasce u Boga i u ludzi, jest życiem w bliskości z Maryją i Józefem, a nade wszystko w bliskości i oddaniu się Bogu Ojcu. Bóg, który jest nie tylko na początku, ale na końcu drogi Jezusa, do Boga należy pierwsze i ostatnie Słowo.
Życie Jezusa w Nazarecie było zapewne bardzo typowe dla tamtego okresu: składało się z czasu milczenia, modlitwy, pracy, wypoczynku, samotności, było to życie spotkań i rozmów z ludźmi.
Wsłuchajmy się słowa przemówienia papieża Pawła VI, które wygłosił w czasie pielgrzymki w Nazarecie: „Niech odrodzi się w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest nam ona konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy; naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia religijnego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości. [...] O jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat dziecinnych i poddać się tej pokornej a wzniosłej szkole nazaretańskiej. Jakbyśmy chcieli pod okiem Maryi uczyć się na nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyższej mądrości praw Bożych. [...] Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii. Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego. Może też i całkiem nieświadomie uczymy się Go naśladować”.
Brat Karol właśnie poszukiwał tej bliskości Ewangelii, uczył się Nazaretu, naśladował Jezusa z Nazaretu.

 

Modlitwa

Emmanuelu, naucz nas być tak blisko Ciebie, jak Ty jesteś blisko nas. Niech nasze życie będzie pełne Nazaretu i cierpliwym przygotowaniem na spotkanie z Tobą.

 

Rozważała osoba świecka, Piotr, Opole.