Trójcy Świętej, Jak dzisiaj głosić, nauczać, świadczyć?

27 maja 2018 r. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Jak dzisiaj głosić, nauczać, świadczyć?


Ewangelia Mt 28, 16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".


Rozważanie

Jezus daje nam dzisiaj zadanie: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody […]. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem». Gdy dosłownie przetłumaczymy użyte tutaj greckie słowo „mathēteusate”, to stanie się jasne na czym to zadanie ma polegać: mamy wszystkie narody „czynić uczniami”, sprawiać, by wszyscy ludzie stawali się uczniami Chrystusa, tak jak myśmy się nimi kiedyś stali. W związku z tym może się nam rodzić wiele pytań. Jak głosić Chrystusa w dzisiejszym świecie? Wychodzić na ulice i ogłaszać, że Bóg jest Miłością, czy raczej w cichości dawać o Nim świadectwo w naszych środowiskach? Jak żyć i nauczać, żeby być autentycznym świadkiem Ewangelii?
W czasie święceń diakonatu nowo wyświęceni diakoni słyszą od biskupa takie słowa: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać”.  Słowa te mogą być podpowiedzią nie tylko dla tych, którzy będą głosić Ewangelię z ambony w kościele, ale dla każdego, kto jako uczeń Chrystusa chce podjąć Jego wezwanie do czynienia uczniami innych. Wierz w to, co będziesz czytać – ten pierwszy element jest podstawą, bo tylko ktoś, kto jest przekonany o czymś, może do tego samego przekonać innych. Nauczaj tego, w co uwierzysz – z mojej wiary ma wynikać przekazywanie jej innym; najpierw sam muszę spotkać Boga w Jego Słowie, aby innych do Niego przyprowadzić. Pełnij to, czego będziesz nauczać – jest to papierek lakmusowy mojego życia, mojej prawdziwości, autentyczności.
Czy w życiu brata Karola te słowa się spełniły? Myślę, że tak. Bo pomimo tego, że nie był „typowym księdzem”, to jednak „całym swoim życiem krzyczał Ewangelię”. Niewątpliwie wierzył w przeczytane słowa Pisma Świętego. Swoim przykładem nauczał tego, w co uwierzył, jednocześnie wypełniając to wszystko w swoim życiu. A przez to wskazał nam drogę do wypełniania zadania, które dał nam Chrystus, niezależnie od tego jakie powołanie życiowe realizuję.

 

Modlitwa

Jezu, mój Mistrzu, proszę Cię o pomoc, bym wierzył w Twoje słowo, bym nauczał tego, w co uwierzę, oraz bym pełnił to, czego będę nauczać. Amen.

 

Rozważa Paweł Kaczmarczyk, kleryk, Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu