Módl się razem z nami

I czwartek miesiąca

Brat Karol tak pisze w swoim rozważaniach do Ewangelii według św. Mateusza na temat słów, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów, gdy przeżywał trwogę konania w Ogrodzie Oliwnym: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną…” (Mt 26,38):

„Czy tylko do tych trzech Apostołów Pan nasz to mówi? Nie, mówi do nas wszystkich, których miłuje i których widzi w swym konaniu, do nas wszystkich, których wierna i tkliwa kompania jest Mu pociechą w tych chwilach bólu… Bądźmy więc wierni tej praktyce, „czuwania wraz z Nim” w każdy czwartkowy wieczór, by dotrzymywać Mu towarzystwa, wspierać Go, pocieszać, całą duszą trwać przy Nim w Jego konaniu… Niech ta praktyka czuwania w czwartek wieczór z naszym Panem konającym będzie jedną z wiernych praktyk całego naszego życia. Nie uchybiajmy jej nigdy, dla miłości do Serca Pana naszego… On nas o to formalnie prosi w tych oto słowach skierowanych do Apostołów: czy Mu tego odmówimy? Ach, Dziewico Święta, o mój dobry Aniele, o, święta Magdaleno, o, święty Piotrze, o, święty Józefie i święty Chrzcicielu wspomóżcie mnie, błagam was, abym nigdy już nie był na tyle niewdzięczny, na tyle niegodziwy na tyle ohydny, żeby Mu tego odmówić! Amen.”
(za: Karol de Foucauld, Duch Jezusa, Gliwice 2016, s. 53)

Niech te słowa stale nas umacniają w naszej praktyce czuwania przy Jezusie w Ogrójcu w każdy czwartek.
W duchu jedności i wzajemnej miłości oraz jako znak Komunii, niech pierwszy czwartek każdego miesiąca będzie dla nas takim szczególnym dniem, w którym jednoczyć się będziemy na modlitwie przed Panem w konkretnej zaproponowanej wspólnej intencji. Niech ta intencja towarzyszy nam i będzie obecna również przez cały dany miesiąc.

 

       

Intencja na luty 2017

serce krzyz

Prośmy Pana o łaski potrzebne do realizacji woli Bożej w naszym życiu, byśmy chcieli być Jego narzędziami, byśmy chcieli pójść tam gdzie nas chce posłać i byśmy pozwolili Jemu iść w nas i z nami, robiąc Mu miejsce w swoim sercu.

 „(…) Nie wiem do czego Bóg powołuje cię specjalnie, ale wiem bardzo dobrze, do czego powołuje wszystkich chrześcijan, mężczyzn i kobiety, księży i świeckich, bezżennych i żonatych: do tego, aby byli apostołami, apostołując przykładem, dobrocią, dobroczynnym kontaktem, serdecznym uczuciem, które wywołuje wzajemność, a skierowuje ku Bogu; aby byli apostołami jak Pryscylla i Akwilla, wciąż apostołami czyniącymi wszystko dla wszystkich, aby wszystkich oddać Jezusowi”
(Brat Karol de Foucauld, List do Ludwika Massignon, 1.05.1912)

       

Intencja na marzec 2017

serce krzyz

U progu Wielkiego Postu, złóżmy u stóp naszego Pana Jezusa Chrystusa szczególnie te osoby, które bardzo oddaliły się od Boga i wypraszajmy dla nich łaskę nawrócenia oraz doświadczenia Jego miłosiernej miłości.
Prośmy Jezusa również dla nas wszystkich o łaskę dobrego wykorzystania czasu Wielkiego Postu i nawrócenia również naszych serc.

„Jak dobry jesteś, mój Boże. Jakże jesteś niezmienny! Jesteś zawsze Tym, który „nie złamie trzciny nadłamanej, ani nie dogasi knota o nikłym płomyku” (Brat Karol de Foucauld)

 

Intencja na kwiecień 2017

serce krzyz

Aby Jezus sprawił żebyśmy umieli każdą chwilę życia przeżywać z Nim i dla Niego.

Przebywasz Panie w każdej duszy wiernej.(..) Żyj w nas, króluj w nas, abyśmy służąc Ci ciałem i duszą byli Ci oddani bez reszty, kontynuowali z Tobą Twoje dzieło i życie na świecie" (Milczenie i ogień, str. 86)

 

Intencja na maj 2017

serce krzyz

Razem z Maryją – Królową Pokoju, złóżmy u stóp Jezusa Chrystusa, naszego Pana, wszystkie serca ludzkie, w których brak jest pokoju. Wypraszajmy również, razem z Maryją, u Boga Ojca dar pokoju we wszystkich sercach ludzkich oraz na całym świecie, a szczególnie tam, gdzie toczą się konflikty i wojny.

„Bądźmy ludźmi pragnienia i modlitwy (…) Niczego nie uważajmy za niemożliwe. Bóg może wszystko” (Brat Karol de Foucauld)
“Nie tam trzeba iść, gdzie ziemia jest świętsza lecz tam, gdzie dusze są w większej potrzebie, (…)tam dokąd poszedłby Jezus: “do owiec najbardziej zagubionych”, do “brata” Jezusowego najbardziej chorego, do najbardziej odrzuconych, do najbardziej zagubionych” (Brat Karol de Foucauld)

 

Intencja na czerwiec 2017

serce krzyz

Módlmy się w intencji poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Módlmy się również za wszystkie dzieci, aby miały godne warunki do życia i rozwoju.

„Bez słów, bez kazania, bez rozgłosu, w milczeniu, dobrym przykładem można ludziom uczynić nieskończenie wiele dobrego" (Brat Karol de Foucauld)

 

Intencja na lipiec 2017

serce krzyz

U stóp Jezusa, pocieszajmy Jego Przenajświętsze Serce. Przepraszajmy za grzechy nasze i innych oraz wypraszajmy dla świata Boże Miłosierdzie.

„Modlitwa jest rozmową miedzy duszą a Bogiem, to stan duszy wpatrującej się w Boga bez słów, zajętej jedynie kontemplowaniem go, wyrażaniem wzrokiem, gdy wargi milczą, a nawet myśl. Najlepsza modlitwa to taka, w której jest najwięcej miłości. Jest tym lepsza, im bardziej wzrok duszy przepełniony jest miłością, a dusza trwa pełna tkliwości i miłości wobec Boga. Modlitwa, w najszerszym zrozumieniu tego słowa, może być milczącą kontemplacją lub kontemplacją połączoną ze słowami, słowami adoracji, miłości, ofiarowaniem siebie, darem całego siebie, słowami dziękczynienia za dobroć Bożą, za szczególe łaski dla siebie i innych istot… słowami żalu i zadośćuczynienia za grzechy własne i drugich i słowami prośby.” (Brat Karol de Foucauld)

 

Intencja na sierpień 2017

serce krzyz

Razem z Maryją Matką Bożą z Fatimy, w duchu pokuty i wynagradzania Panu Bogu za grzechy przeciwko wierze i moralności, módlmy się szczególnie o to, aby ludzie nie obrażali Boga swoimi grzechami i o nawrócenie dla nich.

„Twoją wolą jest jednak, by każda dusza osiągnęła zbawienie, by <wszystko stworzenie wielbiło Pana>, by każdy człowiek kochał swojego Boga całym swoim sercem, całą swoja duszą, całym swoim umysłem i ze wszystkich sił swoich. Przykazując to ludziom, Umiłowany, dla wszystkich ludzi tego pragniesz. Proszę Cię o to zatem dla wszystkich. Dla wszystkich ludzi proszę Cię o zbawienie, świętość i doskonałą miłość do Boga…” (Brat Karol de Foucauld)

 

Intencja na wrzesień 2017

serce krzyz

1 września obchodzimy rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Módlmy się z Maryją Królową Pokoju o pokój na świecie oraz o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie.

"Ojczyzna jest przedłużeniem rodziny. Bóg dał nam członków naszej rodziny jako najbliższe nam osoby i mamy wobec nich specjalne obowiązki. W sposób szerszy odnosi się to do naszych współobywateli (...)" (Brat Karol de Foucauld)

 

Intencja na październik 2017

serce krzyz

W miesiącu szczególnie naznaczonym modlitwą różańcową prośmy, aby Maryja uczyła nas całkowitego oddania Jezusowi i wspierała nas w przyprowadzaniu innych do Boga, by mogli odkryć Jego miłosierną miłość.

„W życiu Maryi tak podobnym do życia innych ludzi, które niczym się nie wyróżniało, któż bardziej niż Ona kochał Pana i był przez Niego kochany, któż lepiej poddawał się działaniu Ducha Świętego na chwalę Ojca i oddawał się tym, którzy potrzebowali pomocy? Któż bardziej niż Ona żył w zjednoczeniu z Ofiarą Jezusa, ogołocony w wierze i w zupełnym oddaniu siebie za zbawienie świata?

Nie potrafimy do końca pojąć i uwierzyć, jak wyjątkowe miejsce ma Ona w naszym życiu, jaka jest Jej rola w dawaniu i powierzaniu nas Jezusowi. On jest całkowicie dla Niej. A Ona pragnie, by Jezus stał się wszystkim dla nas. Maryja jest pośredniczką wszystkich łask.

Jeśli apostolstwo polega na doprowadzaniu dusz do zjednoczenia z Bogiem, to nie ma prawdziwego apostolstwa bez Niej.” (Margot Poncet - założycielka Fraterni Jesus Caritas)

 

Intencja na listopad 2017

serce krzyz

Prosimy Cię, Panie Jezu za przyczyną Twojej Matki - Królowej Wszystkich Świętych, wprowadź naszych zmarłych do wspólnoty zbawionych i nas przyłącz kiedyś do tego grona.

"(…) uczynić zbawienie bliźniego, jak i swoje, wielką sprawą swego życia. (…) W każdym człowieku należy widzieć dziecko Boże, duszę odkupioną przez Krew Jezusa, duszę umiłowaną przez Jezusa, duszę, którą winniśmy kochać jak samych siebie i nad zbawieniem której winniśmy się trudzić..."

(z listu brata Karola do J. Hoursa, 3 maja 1912).

 

Intencja na grudzień 2017

serce krzyz

W tym czasie Adwentu prosimy Cię, Panie Jezu, przez wstawiennictwo Maryi, o potrzebne łaski, dla wszystkich ludzi, do dobrego przygotowania się na Twoje przyjście.

„Jak bardzo winniśmy pragnąć, aby wszyscy ludzie żyli w stanie łaski!” (bł. brat Karol)
 
„Czyż istnieje postawa bardziej wyrażająca miłość niż trwanie na kolanach u stóp Kogoś, kogo się kocha?” (bł. brat Karol)