Módl się razem z nami

I czwartek miesiąca

Brat Karol tak pisze w swoim rozważaniach do Ewangelii według św. Mateusza na temat słów, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów, gdy przeżywał trwogę konania w Ogrodzie Oliwnym: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną…” (Mt 26,38):

„Czy tylko do tych trzech Apostołów Pan nasz to mówi? Nie, mówi do nas wszystkich, których miłuje i których widzi w swym konaniu, do nas wszystkich, których wierna i tkliwa kompania jest Mu pociechą w tych chwilach bólu… Bądźmy więc wierni tej praktyce, „czuwania wraz z Nim” w każdy czwartkowy wieczór, by dotrzymywać Mu towarzystwa, wspierać Go, pocieszać, całą duszą trwać przy Nim w Jego konaniu… Niech ta praktyka czuwania w czwartek wieczór z naszym Panem konającym będzie jedną z wiernych praktyk całego naszego życia. Nie uchybiajmy jej nigdy, dla miłości do Serca Pana naszego… On nas o to formalnie prosi w tych oto słowach skierowanych do Apostołów: czy Mu tego odmówimy? Ach, Dziewico Święta, o mój dobry Aniele, o, święta Magdaleno, o, święty Piotrze, o, święty Józefie i święty Chrzcicielu wspomóżcie mnie, błagam was, abym nigdy już nie był na tyle niewdzięczny, na tyle niegodziwy na tyle ohydny, żeby Mu tego odmówić! Amen.”
(za: Karol de Foucauld, Duch Jezusa, Gliwice 2016, s. 53)

Niech te słowa stale nas umacniają w naszej praktyce czuwania przy Jezusie w Ogrójcu w każdy czwartek.
W duchu jedności i wzajemnej miłości oraz jako znak Komunii, niech pierwszy czwartek każdego miesiąca będzie dla nas takim szczególnym dniem, w którym jednoczyć się będziemy na modlitwie przed Panem w konkretnej zaproponowanej wspólnej intencji. Niech ta intencja towarzyszy nam i będzie obecna również przez cały dany miesiąc.

Tegoroczne intencje przygotowywać będzie Fraternia Jezus Cartias. To międzynarodowy Instytut świecki na prawach papieskich. Został założony przez Marguerite Poncet w 1952 roku w Ars w Południowej Francji. W Polsce jest obecny od 1961 roku.

 

       

Intencja na wrzesień 2021

serce krzyz

Jakże dobry jesteś, Panie mój, że tak długo usiłowałeś słowem i przykładem rozniecić w naszych sercach "ogień miłości" do Boga, który przyniosłeś na ziemię i podjąłeś ostatni wysiłek, by na niej zapłonął!... Jak dobry jesteś, że ukazujesz nam w ten sposób, co trzeba czynić, by spełniać wszystko, czego Bóg od nas oczekuje, że w tym celu odkrywasz przed nami wszystkie środki leżące w naszej mocy, wszystkie środki, które On nam oddaje do dyspozycji (łącząc je zawsze z modlitwą, tak jak Ty się modliłeś przez całe swoje życie). Gdy te wszystkie środki zawiodą lub okażą się niewystarczające albo gdy nie można ich użyć, wtedy każesz nam się uciec do jeszcze intensywniejszej modlitwy, ponieważ przez nią czerpiemy ze źródła Bożej wszechmocy, podczas gdy bez niej wszystkie inne środki są tylko słabością i niemocą. Nie powinniśmy nigdy podejmować jakichkolwiek działań bez modlitwy (ta zasada obowiązuje zawsze), ani modlić się bez uczynków, gdy mamy możliwość ich spełniania; zatem jeśli możemy działać, działajmy modląc się, a jeśli nie mamy żadnych możliwości działania, zadowólmy się modlitwą.
(Bł. Karol de Foucauld)

Módlmy się o dar kontemplacji, pozostając blisko naszych braci, wtapiając się w ich życie. Dzielmy z nimi ich cierpienia, smutki i radości.
Stawajmy się wszystkim dla wszystkich.

       

Intencja na sierpień 2021

serce krzyz

„W dzisiejszym życiu, często wypełnionym hałasem i krzątaniną, bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, byśmy odzyskali umiejętność wewnętrznego wyciszenia i skupienia: adoracja eucharystyczna pozwala czynić to, koncentrując się nie tylko na własnym «ja», lecz w towarzystwie owego «Ty» pełnego miłości, którym jest Jezus Chrystus, «Bóg nam bliski». Niech Najświętsza Maryja Panna, Niewiasta Eucharystii, wprowadzi nas w tajniki prawdziwej adoracji. Jej serce, pełne pokory i prostoty, było zawsze skupione na tajemnicy Jezusa, w którym wielbiła obecność Boga i Jego odkupieńczej miłości. Za Jej wstawiennictwem niech rośnie w całym Kościele wiara w tajemnicę eucharystyczną, radość płynąca z uczestniczenia w Mszy św., zwłaszcza niedzielnej, i pragnienie świadczenia o ogromnej miłości Chrystusa.”
(Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 10 czerwca 2007)
„Mój Boże, mów, Twój sługa słucha: między Najświętszą Dziewicą i św. Magdaleną, za Apostołami, którzy otaczają Cię kręgiem, jestem ja, malutki, przycupnięty, wpatrzony w Ciebie i słuchający… (…) Uwielbiam Cię, mój Boże, i słucham Cię… Najświętsza Dziewico, św. Magdaleno, pomóżcie mi trwać u stóp naszego Pana!”
(Bł. Karol de Foucauld, Wykrzyczeć Ewangelię, Kraków 2015, s. 65-66)

Módlmy się o pogłębianie umiejętności wewnętrznego wyciszenia i skupienia na Chrystusie, w czym pomoże nam Najświętsza Maryja Panna jako wzór pokory i prostoty. Aby w całym Kościele rozwijała się wiara w tajemnicę eucharystyczną, a także radość płynąca z uczestniczenia we Mszy św. oraz pragnienie świadczenia wśród ludzi o ogromnej miłości Chrystusa bez względu na okoliczności życia.

       

Intencja na lipiec 2021

serce krzyz

"Trzeba przejść przez pustynię i na niej się zatrzymać, by otrzymać łaskę Bożą: to tam człowiek się ogałaca, wyrzuca z siebie wszystko, co nie jest Bogiem, opróżnia całkowicie duszę, by zrobić miejsce tylko na Boga (...)
(...) To czas łaski (...) To okres, przez który każda dusza musi przejść koniecznie, jeśli chce przynosić owoc (...) Potrzeba jej tej ciszy, tego skupienia, zapomnienia o wszystkim, co stworzone. Bóg bowiem wśród tego wszystkiego zakłada swoje królestwo i w nim kształtuje ducha wewnętrznego (...) buduje głęboką zażyłość z duszą (...), w tych warunkach odbywa się rozmowa duszy z Bogiem w wierze, nadziei i miłości ..."
(brat Karol, List do O. Hieronima z 19.05.1898 r.)

W czasie rozpoczynających się wakacji módlmy się: aby Pan obudził w nas, a szczególnie w osobach, które odłączyły się od wspólnoty Kościoła, pragnienie ciszy, ducha modlitwy, Adoracji i kontemplacji Boga.

       

Intencja na czerwiec 2021

serce krzyz

Wszędzie, gdzie jest Hostia, jest Bóg żywy, twój Zbawiciel, tak samo realnie jak wówczas, gdy żył i przemawiał w Galilei i Judei. Przebywasz, Panie Jezu, w Świętej Eucharystii. Jesteś tu metr ode mnie, w tabernakulum. Z ciałem i duszą, w swym człowieczeństwie i bóstwie, jesteś tu cały w swej podwójnej naturze, tak blisko, mój Boże i Zbawco, mój Jezu, mój Bracie, Oblubieńcze i Umiłowany! Nie byłeś bliżej Najświętszej Dziewicy przez dziewięć miesięcy, gdy Cię nosiła w swym łonie, niż jesteś we mnie, gdy Cię  przyjmuję ustami w Komunii! Nie bliżej byłeś Maryi i Józefa w grocie betlejemskiej, w domu  w Nazarecie, w ucieczce do Egiptu, przez wszystkie dni w Twej Bożej Rodzinie, aniżeli teraz ze mną w tym momencie, w tabernakulum! Święta Magdalena nie była bliżej Ciebie, gdy siedziała u Twych stóp w Betanii, niż ja u stóp Twego ołtarza! Nie byłeś bliżej Apostołów, gdy zasiadałeś pośród nich, niż jesteś ze mną obecnie, mój Boże! Jak bardzo jestem szczęśliwy!
[Karol de Foucauld, "Milczenie i ogień", rozdz.: Jezus w  Eucharystii,  str. 84]

Módlmy się za biskupów i prezbiterów, gdyż na mocy sakramentu święceń uobecniają i zastępują tu na ziemi osobę Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana. Niech On ich umacnia, uświęca i prowadzi. Prośmy również Pana za nas chrześcijan, którzy na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania jesteśmy poświęceni jako święte kapłaństwo, abyśmy byli wierni Panu i wspierali Kościół.

       

Intencja na maj 2021

serce krzyz

Brat Karol w medytacji o Nawiedzeniu (Łk1,39) wkłada w usta Jezusa takie słowa:
„Zaledwie się wcieliłem, a już poprosiłem Moją Matkę, by mnie zaniosła do domu, gdzie miał się narodzić Jan, aby go uświęcić przed narodzeniem… Przez wcielenie oddałem się światu, aby go zbawić. Zanim się narodziłem, już pracowałem dla uświęcania ludzi i pouczyłem Matkę, by ze Mną współdziałała. Nie tylko Ją samą skłoniłem do współpracy w uświęcaniu drugich; od momentu gdy Mnie poczęła, skłaniam do tego każdą duszę, której się oddaję. … Teraz mówię do dusz, które Mnie posiadają i żyją w ukryciu, ale nie otrzymały misji nauczania, by uświęcały inne dusze niosąc Mnie w ciszy.”
(Karol de Foucauld, Milczenie i ogień, Warszawa 1993, s.71-72)

Brat Karol chciał, aby na Saharze mógł sprawować Mszę świętą, aby Jezus swą obecnością przemieniał ludzi pustyni.

Dziękując Panu Jezusowi za to, że nam się daje w Eucharystii, módlmy się przez pośrednictwo Maryi o łaskę żywej wiary i miłości Boga dla wierzących, o łaskę poznania i pokochania Boga dla niewierzących, a szczególnie o światło wiary dla dokonujących aktu apostazji.

       

Intencja na kwiecień 2021

serce krzyz

"Bóg, ażeby nas zbawić, przyszedł do nas, wtopił się w nasze życie, żył wśród nas w największej bliskości i zażyłości, od Zwiastowania aż po Wniebowstąpienie. Dla zbawienia dusz nie przestaje do nas przychodzić, wtapiać się w nasze życie, żyć wśród nas w największej bliskości, każdego dnia i każdej godziny, w Najświętszej Eucharystii..." (Karol de Foucauld "Bóg jest Miłością", s. 25)

Jakże te słowa Brata Karola są prawdziwe: Odwieczne Słowo Boże nie tylko stało się człowiekiem w Jezusie, który dla naszego zbawienia umarł i zmartwychwstał, ale zgodnie z obietnicą daną w Wieczerniku: "Nie zostawię was sierotami" (J 14,18), wraca w każdej Eucharystii, by być z nami i w nas. Ukryty w odrobinie konsekrowanego Chleba czeka cierpliwie na każdego z nas.

Módlmy się, byśmy umieli korzystać z tej Jego cichej Obecności i módlmy się o powołania kapłańskie, by nigdzie nie brakowało Eucharystycznej Obecności Jezusa.

       

Intencja na marzec 2021

serce krzyz

„Kiedy można cierpieć i kochać, można wiele, najwięcej z tego, co jest do zrobienia na tym świecie; czujemy, że cierpimy, nie zawsze czujemy, że kochamy, i to jest dodatkowym cierpieniem! Ale wiemy, że chcielibyśmy kochać, a chcieć kochać, to kochać. Wydaje nam się, że nie dość kochamy i jakże jest to prawdziwe; nigdy nie będziemy dość kochać. Jednak dobry Bóg, który wie z jakiej gliny nas ulepił i który nas kocha bardziej, o wiele bardziej niż jakakolwiek matka może kochać swe dziecko, powiedział nam – On, który nie kłamie – że nie odtrąci tego, kto do Niego przychodzi.”
(Karol de Foucauld - brat Karol od Jezusa, opr. małe siostry Jezusa, Bóg jest Miłością, VIATOR, Warszawa 2000, s.67)

Módlmy się wspólnie za tych, którzy zmagają się z jakimkolwiek cierpieniem: chorych, osamotnionych, doświadczających prześladowań i niezrozumienia, przygniecionych krzyżem bezradności – o łaskę cierpliwości i serce kochające, aby w swoich strapieniach trwali przy Jezusie i w ten sposób jednoczyli się z Jego ofiarą odkupieńczą.

       

Intencja na luty 2021

serce krzyz

„Maryja, wzór życia konsekrowanego, cała oddaje się Bogu bez zastrzeżeń! Podczas Mszy świętej trzeba nam ponawiać to oddanie Bogu do Jego wyłącznej dyspozycji. On wybiera nas na szczegóły rodzaj służby oddania.”
(z pewnej homilii)
„Za każdym razem, gdy wypowiadam modlitwę oddania, dodaję gorącą prośbę do Pana, abym całym sobą, bez ograniczeń mógł przylgnąć do tego, co mówię. Oby moje słowa mogły stawać się z każdym dniem prawdziwsze! Idę bez obawy drogą, którą ta modlitwa otwiera, ponieważ przemienia ją wspaniała pewność: „z ufnością nieskończoną, bo Ty jesteś moim Ojcem”, Ojcem kochającym mnie równie nierozsądnie, jak ojciec syna marnotrawnego.”
(Michel Lafon, Rekolekcje z… Karol de Foucauld, Wyd. M, Kraków 1998, s. 110)

Módlmy się za kapłanów i za osoby życia konsekrowanego, by na wzór Maryi były całkowicie oddane Jezusowi i ponawiały to oddanie w czasie Eucharystii.

       

Intencja na styczeń 2021

serce krzyz

Tak jak w Wielki Czwartek, w pierwszy czwartek miesiąca wracamy myślą i sercem do tamtych wydarzeń: ustanowienia sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.
Niech to przypomnienie wzywa nas do pogłębienia rozumienia i uczestnictwa w sakramencie Eucharystii. Dziękujmy Bogu za ten dar, a także za dar kapłaństwa. Pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, których Pan powołał, aby uobecniali Jego obecność pośród nas i prośmy  Pana o potrzebne dla nich łaski.

Bł. Brat Karol pisze: „To jest ewangelizacja nie słowem, ale przez obecność Najświętszego Sakramentu, przez sprawowanie Najświętszej Ofiary.” [ List do H. Castries, 23 czerwiec 1901]

Boże, Ty kierujesz swoim ludem przez pasterzy, ześlij na swój Kościół ducha pobożności i męstwa  i powołaj ludzi, którzy będą godnie pełnili służbę przy ołtarzu oraz mężnie i pokornie głosili Ewangelię.