Uroczystość Objawienia Pańskiego, Światło w sercu

6 stycznia 2020 r. Uroczystość Objawienia Pańskiego

Światło w sercu


Ewangelia Mt 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

 

Rozważanie

Uroczystość ta jest jedną z pierwszych uroczystości, ustanowionych przez Kościół. W trzech mędrcach widział On świat pogański, całą rodzinę ludzką, która w małym dziecięciu rozpoznaje przyszłego ich wybawiciela. Św. Mateusz pragnie też uzmysłowić judeochrześcijanom, że od tej pory Król judejczyków nie jest tylko ich królem, ale królem wszystkich narodów na całej ziemi, zgodnie z zapowiedziami proroków i psalmistów. Nie ma już narodów lepszych, uprzywilejowanych, wszyscy mają dostęp do Boga. My również. Musimy sobie jednak ciągle uzmysławiać, że pochodzimy z pogaństwa i ono ciągle do tej pory daje o tym sobie znać. Zarówno w życiu indywidualnym, społecznym jak i politycznym. Uświadomiłem sobie to niedawno czytając dzieła z filozofii politycznej Jacques Maritaina.
A co o tym wydarzeniu z mędrcami pisze brat Karol? Byłem zaskoczony, kiedy w komentarzach do Ewangelii św. Mateusza znalazłem 60 (!) stron rozważań z tej sceny. Karol wzywa nas, abyśmy, jak tylko jakieś małe światło Boże objawi się w naszych sercach, biegnijmy za nim, chociażby to miała być długa i ciężka podróż. Przez Św. Kościół trafimy i do żłóbka z Małym Dziecięciem. A co mamy Jemu do ofiarowania?  Naszą modlitwę, nasze zakochane wpatrzenie w Niego, naszą Miłość do Niego, które przejawiają się w trzech rzeczach. Najpierw w pragnieniu życia dla Jego dobra tutaj na ziemi, następnie w posłuszeństwie Ukochanemu i w Jego naśladowaniu. Cały brat Karol.

 

Modlitwa

Za wstawiennictwem brata Karola módlmy się o odwagę w szukaniu tego Bożego światła w nas, odważne pójście za tym światłem i głoszenie Go całemu stworzeniu. Amen

 

Rozważa Andrzej, Mały Brat Jezusa, Sory