Święto Ofiarowania Pańskiego, Dar spotkań

2 lutego 2020 r. Święto Ofiarowania Pańskiego

Dar spotkań


Ewangelia Łk 2, 22-40

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: "Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela". A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu". Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

 

Rozważanie

Dzisiejsza Ewangelia jest Słowem, które realizuje się w spotkaniu. Każde spotkanie jest zawsze owocne dla obu stron. Tak też było w przypadku Anny, Symeona i Jezusa, Józefa i Maryi. To spotkanie skutkowało wzajemnym błogosławieństwem. Tak też było i w życiu brata Karola – spotkanie z braćmi muzułmanami pozwoliło mu odnaleźć korzenie własnej wiary, a muzułmanom przyniosło dar w postaci wydanego za nich życia brata Karola.
Bądźmy otwarci każdego dnia, aby umieć dostrzegać w drugim Chrystusa, aby nasze oczy oglądały powszechne zbawienie, które Pan przygotował dla nas.

 

Modlitwa

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według Słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów.

 

Rozważa Andrzej, osoba świecka, Zielonka