XXIV Niedziela Zwykła, Przebaczyć sobie

13 września 2020 r. XXIV Niedziela Zwykła

Przebaczyć sobie


Mt 18, 21-35

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu".
 

Rozważanie

Przebaczyć tym, którzy wobec nas zawinili…
Pewnie większość z nas kogoś takiego zna. Ale  czy tym kimś, komu mam przebaczyć nie jestem ja sam(a)? Często myślimy w kategoriach przebaczenia nieprzyjaciołom, osobom, które nas zraniły. Czasem łatwiej jest przebaczyć im, niż samemu sobie… Przebaczyć sobie grzech, niedoskonałość…
Pan lituje się nad nami, uwalnia nas i daruje dług (por. Mt 18,27). To On jest pierwszym, który nam przebacza. A skoro On daruje nam nasze długi, to dlaczego my nie potrafimy, albo nie chcemy tego zrobić?
Bóg naprawdę przebacza! I to przebacza z miłością! On jest miłosierny wobec nas, więc i my mamy być miłosierni wobec samych siebie. Prawdziwa pokora, to zobaczyć swoją słabość, ale także wypływającą z niej, dzięki bożej łasce, moc. Mieć świadomość grzeszności, ale także niezwykłego umiłowania przez Boga, którego dar miłosierdzia nie ma granic.
Brat Karol pisząc o miłosierdziu względem bliźniego stwierdza, by „postępować wobec bliźniego, jak wobec niego postępowałby Jezus […] i by postępować wobec niego tak, jak ojciec chce, by jego dzieci wobec siebie postępowały”.
Niech dziś tym naszym bliźnim będzie każdy z nas dla samego siebie…

 

Modlitwa

Jezu Miłosierny, wlej w moje serce zdolność przebaczania. Pomóż mi patrzeć miłosiernym okiem na bliźnich i na samą siebie.

 

Rozważa Justyna OV, osoba konsekrowana, Opole