II Niedziela Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego, Boży plan

16 kwietnia 2023 r. II Niedziela Wielkanocna, Miłosierdzia Bożego

Boży plan


Ewangelia J 20, 19-31

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

 

Rozważanie

Tekst dzisiejszej Ewangelii jest bardzo trafny i mocno osadzony w kruchości zalęknionych apostołów. Uczniowie zamknęli się przed Żydami w obawie o swoje życie. Podobnie brat Karol schronił się w swoim forcie, gdyż groziło mu niebezpieczeństwo utraty życia. Każdy z nas podobnie obawia się utraty życia, jeżeli nie fizycznego, to duchowego.
Pan Bóg ma swój plan dla uczniów, brata Karola i każdego z nas i wkracza w życie ze swoim słowem lub poprzez wydarzenia. Jezus wchodzi w nasze życie ze swoim "Pokój Wam" i obdarza Nas swoim Duchem Świętym i swoją miłością. Obdarza Nas pewnością i wiarą, że to On jest panem rzeczy niemożliwych.
"[...]Bo cokolwiek się zdarzy, jest chciane lub dopuszczone przez Niego, to będziemy się radowali wszystkim, co nastąpi, i nigdy nie poczujemy ani niepokoju, ani strachu.. Miejmy więc taką wiarę, która wyklucza wszelki lęk: niech strach, obawa, niepokój na zawsze zostaną przepędzone z naszych dusz. Mamy obok nas i przy nas i w nas naszego Pana Jezusa, naszego Boga, który nas nieskończenie miłuje, który jest wszechmogący, który wie, co jest dobre dla nas, który powiedział nam, żebyśmy szukali Królestwa Niebieskiego, a reszta będzie nam dana w obfitości" - Brat Karol de Foucauld.

 

Modlitwa

Prosimy Cię Panie, abyśmy mogli powiedzieć tak jak brak Karol "Jezus jest tu ze mną... cokolwiek się zdarzy, stanie się to z woli Bożej".

 

Rozważa Andrzej, Osoba Świecka, Zielonka